Νέα του Δήμου

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ο  Δήμος Καρύστου ανακοινώνει:     Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΟΧ 1 2017 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου έργου: Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δείτε περισσότερα νέα