Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας (για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού).

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν.3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ».
 3. Τις διατάξεις των παρ. 1,2 του αρ. 74 του ν.4745/20 όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 175 του ν. 4764/20 που έχουν ως εξής:

« 1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021.

 1. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β’ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.».
 2. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου με αριθμό 239/2020 περί πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ για επείγουσες ανάγκες του Δήμου Καρύστου.
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15163/29.12.2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων.
 4. Τις επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού στο Δήμο Καρύστου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις επείγουσες ανάγκες του Δήμου Καρύστου που αναφέρθηκαν ανωτέρω ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρου)

4 Δεν απαιτούνται ειδικά και τυπικά προσόντα όμως πρέπει:

1.  Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να μην έχουν κώλυμα κατά το αρ. 8 του Υ.Κ.

2.   Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

4 μήνες

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν κώλυμα σύμφωνα με το ΠΔ 164/04. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 μέχρι 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (ενσωματώνεται στην αίτηση).
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (ενσωματώνεται στην αίτηση).
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το Π.Δ. 164/04, (ενσωματώνεται στην αίτηση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 31-12-2020 μέχρι και την 8η Ιανουαρίου 2021 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία τηλ. 22243-50001.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο Καρύστου) και των Τοπικών Κοινοτήτων Μαρμαρίου και Στυρέων και Καφηρέως στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος

Ραβιόλος  Ελευθέριος