Ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τ.Β΄), απόφαση ΥΠΕΣ «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3ε΄,άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Καρύστου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.235 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρύστου έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Καρύστου μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 82/59633/20.08.2019 Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου (ΦΕΚ 4324/30-12-2016 τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ο Δήμαρχος πέραν της συνολικής ευθύνης για τη λειτουργία του Δήμου θα εποπτεύει προσωπικά, το διοικητικό, το τεχνικό και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρύστου καθώς και τις δράσεις και τις πολιτικές για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.
Β. Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Καρύστου, ως Αντιδημάρχους για ένα (1) έτος, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του,όπως παρακάτω:

 1. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων
  και κατά τόπον αρμόδιο για τη Δ.Ε. Καφηρέα τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας
  Πολυχρονίου Πολυχρόνη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α. Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και Σταθμού μεταφόρτωσης
  απορριμμάτων.
  β. Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
  διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου.
  γ. Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού.
  δ. Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών.
  ε. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).
  στ. Υπεύθυνος για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων.
  ζ. Αναπληρωτής Δημάρχου στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
  η. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δ.Ε Καρύστου και στη Δ.Ε Καφηρέα.
  θ. Υπεύθυνος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.
  ι. Υπεύθυνος για το συντονισμό ενεργειών για την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος.
  2. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο εξυπηρέτησης Πολιτών, Ηλεκτρονικής
  Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Παιδείας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
  Χουντάση – Κανέλλου Μαρία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες με
  εξουσιοδότηση υπογραφής:
  α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  β. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
  γ. Τη λειτουργία των ΚΕΠ και των διοικητικών υπηρεσιών.
  δ. Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  ε. Υπεύθυνη για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
  στ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των
  λειτουργιών, διαδικασιών και ενεργειών του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.
  ζ. Υπεύθυνη για τα θέματα που αφορούν όλες τις Κοινότητες του Δήμου Καρύστου σε συνεργασία με τους κατά τόπο αρμόδιους αιρετούς.
  3. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων και κατά τόπον αρμόδιο για την Δ.Ε. Μαρμαρίου το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Οικονόμου Γεώργιο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
  β. Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  γ. Την εποπτεία των νομικών θεμάτων.
  δ. Τον συντονισμό των δράσεων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.
  ε. Υπεύθυνο για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου καθώς και για τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.
  στ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου.
  ζ. Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας.
  η. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου.
  θ. Εξουσιοδότηση για τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων.
  4. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων το δημοτικό
  σύμβουλο της πλειοψηφίας Γκεμίση Ιωάννη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
  αρμοδιότητες:
  α. Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας
  Στυρέων.
  β. Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  γ. Να παρακολουθεί την καθημερινότητα (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).
  δ. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων.
  ε. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
  στ. Να παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
  ζ. Εξουσιοδότηση για την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων στη Δ.Ε Στυρέων.
  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η
  Αντιδήμαρχος κα. Χουντάση – Κανέλλου Μαρία , που αναπληρώνει το Δήμαρχο. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Γ. Ορίζει Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με τις εξής αρμοδιότητες:

Βερούχη – Λεμονιά Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζητημάτων πολιτισμού.
Γκιβίσης Ζαφείρης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την εύρυθμη λειτουργία
Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων, υπεύθυνος ελέγχου μηχανημάτων έργων και υπεύθυνος εγκαταστάσεων τεχνικής υπηρεσίας και ζητημάτων Λατομείων.
Διγαλέτος Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητικών εγκαταστάσεων, πρασίνου και υπεύθυνος για την ενημέρωση του Δημάρχου σε θέματα της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου.
Ζαφείρης Αθανάσιος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού – Πολιτισμού καθώς και για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στην Δ.Ε Μαρμαρίου και τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου.
Ζέμπης Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Διοικητικών υπηρεσιών, δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων.
Κεφαλάς Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος νεολαίας, αθλητισμού,
προγραμματισμού κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης.
Κουνέλης Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αγροτικής οδοποιίας,
παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών Δ.Ε. Μαρμαρίου και ζητημάτων αγροτικού τομέα και λατομείων.
Ξυπόλητος Δημήτριος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την επίβλεψη έργων στην Δ.Ε. Μαρμαρίου, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών και παρακολούθηση των ζητημάτων για τα καταστήματα εστίασης.
Παναγιώτου Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Χωροταξίας,
Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Ρουκλιώτης Ιωάννης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για ζητήματα αθλητισμού και παρακολούθησης καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου.
Τζώρτζης Θεόδωρος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού και Πολιτισμού ειδικότερα στην Δ.Ε. Στυρέων και παρακολούθησης της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Στυρέων και για τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Νέων Στύρων.
Τούρλα Γεωργία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και εύρυθμης λειτουργίας σχολικών μονάδων.
Τσαπέπα Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού-Λαογραφίας, μέριμνας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ζητημάτων της Δ.Ε. Στυρέων.