Κάρυστος 23-09-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 335/2019

Αριθ. πρωτ. : 11111

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.

 

Ο Δήμαρχος Καρύστου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ. Α) Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  3. Την εγκύκλιο 90/59849/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
  4. Την αριθ. 319/2019 (ΑΔΑ:ΩΗΠ5ΩΕΦ-Ι6Ρ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του.
  5. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

  • Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Πολυχρονίου Πολυχρόνης

Κανέλλου Χουντάση Μαρία

  • Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής :

Γκεμίσης Ιωάννης

Πολυχρονίου Πολυχρόνης

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ