ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κάρυστος, 7/3/2018

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ.:  2401

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

Ο Δήμαρχος Καρύστου

προκηρύσσει:

Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με αντάλλαγμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017(ΦΕΚ1636/Β΄/12-5-2017).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 10π.μ.και μέχρι την λήξη των προσφορών, στο Δημαρχείο Καρύστου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού συμβολαίου (προσυπογραφή από την εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Εύβοιας) με δυνατότητα λήξης μέχρι και την 29/12/2019

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων (Τ.Κ. Μαρμαρίου) του Δήμου Καρύστου (Μιλτιάδης Τσενέκος τηλ., 2224350302) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: Δημαρχείο Καρύστου-ΤΚ 34001 Κάρυστος.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής:

α) Έλληνες Πολίτες:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.
  2. Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται στο άρ.5 της παρούσας)
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Φορολογική ενημερότητα
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι «έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ΄αριθ. 4769/2016 διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Καρύστου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017(ΦΕΚ1636/Β΄/12-5-2017) και    τους αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη».

Σε περίπτωση εταιρείας υποβάλλεται καταστατικό όπου θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

β) Αλλοδαποί:

  1. Άδεια διαμονής.
  2. Διαβατήριο.

3.Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5,6 της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου (στα Ελληνικά).

Οι χώροι αιγιαλού και παραλίας  που θα παραχωρηθούν προς τρίτους, το ύψος της τιμής εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο και οι θέσεις περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα με συνημμένες τις συντεταγμένες των θέσεων από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο ΑΕ.

 

 

α/α

 

Τοποθεσία

 

Άσκηση Δραστηριότητας

 

Εμβαδόν

χώρου

Ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ Υ
 

1

 

Κεφάλα Ν. Στύρα

Τροχήλατη καντίνα  

15τ.μ.

517172.80 4226316.57
 

2

 

Κεφάλα Ν. Στύρα

Ομπρέλες & ξαπλώστρες  

80τμ

517171.94 42226316.79
 

3

Γαλλίδα (θέση Μπαγιάτης) Ομπρέλες & ξαπλώστρες  

150τμ

535670,27 4206892,92
 

4

Γαλλίδα ΔΕ Καρύστου (πλησίον Μπαγιάτη)  

 

Θαλάσσια Μέσα

 

 

 

50τμ

535741,15 4206907,08
 

 

 

5

Γαλλίδα (θέση Στροφή)ΔΕ Καρύστου  

Τροχήλατη καντίνα

 

 

15τμ

535193,41 4206695,29
 

 

6

Γαλλίδα (θέση Στροφή)ΔΕ Καρύστου  

Ξαπλώστρες & ομπρέλες

 

 

200τμ

535232,84 4206702,17
 

 

7

Μπούρος (θέση Μάρμαρα) Ξαπλώστρες &ομπρέλες  

300τμ

538951.97 4206265.18
 

8

Κοκκίνη ΔΕ Μαρμαρίου (δυτικά)  

Ξαπλώστρες & ομπρέλες

 

 

50τμ

527140,49 4212686,00
 

9

Κοκκίνη ΔΕ Μαρμαρίου (ανατολικά)  

Ομπρέλες & ξαπλώστρες

 

 

150τμ

527312,64 4212239,42
 

10

Μεγάλη Άμμος ΔΕ Μαρμαρίου Ξαπλώστρες & ομπρέλες  

100τμ

526612,45 4209190,04

 

 

 

Ο  Δήμαρχος  Καρύστου

 

 

Ελευθέριος Ραβιόλος