Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη (μέσω
skype) συνεδρίαση την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ.
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.
2. Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ενημέρωση για τα θέματα μέσω e-mail και
τηλεφώνου και η συζήτηση και ψηφοφορία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (μέσω skype)
σύμφωνα με της διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και του άρθρου 10 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και εξαιρετικής
σημασίας και πιθανή αναβολή του θα προκαλέσει πιθανούς οικονομικούς κινδύνους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ