Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) την 20η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Λήψη απόφασης σχετικά με την Διυπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ενημέρωση για το θέμα μέσω e-mail και τηλεφώνου και η συζήτηση και ψηφοφορία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (μέσω skype) σύμφωνα με της διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και του άρθρου 10 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Το θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και μείζονος σημασίας για το Δήμο Καρύστου.