Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype)
την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2016 του Δήμου Καρύστου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ενημέρωση για το θέμα μέσω e-mail και
τηλεφώνου και η συζήτηση και ψηφοφορία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (μέσω skype)
σύμφωνα με της διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και του άρθρου 10 της από
11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ