Εκδήλωση ΔΙΕΚ Καρύστου

Την Κυριακή 25/7/2017 και ώρα 18:00 σας προσκαλούμε,  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – ΕΠΑ.Λ Καρύστου,

στην εκδήλωση του τμήματος «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» με τίτλο » Κομμωτικές δημιουργίες- Τέχνη – Φαντασία»

 

Τηλ επικ: 2224 0 24261

6979 773090

Αδελφότητα Καρυστίων

Αύριο Κυριακή 04/06/2017, η Αδελφότητα Καρυστίων εορτάζει την Πολιούχο της, Αγία Τριάδα, με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Καρύστου.

Μετά θα προσφερθεί καφές σε παραλιακό κατάστημα.

Ανακοίνωση Παιδικού Σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                                                                                                                                                                                                  ΚΑΡΥΣΤΟΣ 03-05-2017
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
«Ι.Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑ»
Ταχ. Δ/νση: Ι.Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑ
Κάρυστος – ΤΚ: 34001
Τηλ./Fax: 2224025686

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του δήμου Καρύστου θα ξεκινήσει από 15-05-2017 έως και 02-06-2017. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα κατατίθενται στον παιδικό σταθμό του δήμου από τις 10:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ..

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Οι καταθέτοντες πρέπει να έχουν έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας τους ( π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κλπ.)
• Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
• Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
• Τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
• Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων η πλαστών φωτοαντιγράφων επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 η άλλες ποινικές κυρώσεις.
• Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων θα έχουν αναρτηθεί στον Παιδικό Σταθμό, στον δήμο Καρύστου και αντίστοιχα στο Μαρμάρι, στα ΚΕΠ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου.

Η Πρόεδρος
Μαρία Κανέλλου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Τα νήπια που θα γίνονται δεκτά θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως 1/3/2015 και απαραίτητη προϋπόθεση να αυτοεξυπηρετούνται.
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Βεβαίωση υγείας του παιδιού .-Φωτοαντίγραφο εμβολίων.
-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίσταση:
α) Για εργαζομένους:
-Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης από τον εργοδότη.
-Στο Δημόσιο τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
– Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
1) Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
-Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
γ) Για άνεργους γονείς απαιτείται:
1) Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
2) Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον Ο.Α.Ε.Δ.
3) Για τους άνεργους γονείς που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι , απαιτείται αντίγραφο εγκριτικής απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ.
δ ) Για αλλοδαπούς γονείς, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής σε ισχύ.
ε ) Για γονείς διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου καθώς και αποδεικτικό έγγραφο επιμέλειας.
στ ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών.
ζ ) Για γονέα στρατιώτη απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία στρατού.
η ) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.

Πρόσκληση Αδελφότητας Καρυστίων

Η «Αδελφότης Καρθστίων» σας προσκαλεί στη τιμητική βραδιά που οργανώνει για τους εθελοντές αιμοδότες μας (της τελευτασίας 10ετίας), το Σάββατο

22 Απριλίου 2017 και ώρα 21:00 στο κέντρο  «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» στην Κάρυστο.

Τη βραδιά θα πλαισιώσει ζωντανή μουσική.