Εθελοντική Αιμοδοσία

Το Σάββατο 28/4/2018 και την Κυριακή 29/4/2018 η Αδελφότητα Καρυστίων διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Καρύστου απο τις 8:30 έως τις 13:30.

Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν μαζί τους ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κάρυστος, 7/3/2018

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ.:  2401

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

Ο Δήμαρχος Καρύστου

προκηρύσσει:

Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με αντάλλαγμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017(ΦΕΚ1636/Β΄/12-5-2017).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 10π.μ.και μέχρι την λήξη των προσφορών, στο Δημαρχείο Καρύστου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού συμβολαίου (προσυπογραφή από την εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Εύβοιας) με δυνατότητα λήξης μέχρι και την 29/12/2019

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων (Τ.Κ. Μαρμαρίου) του Δήμου Καρύστου (Μιλτιάδης Τσενέκος τηλ., 2224350302) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: Δημαρχείο Καρύστου-ΤΚ 34001 Κάρυστος.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής:

α) Έλληνες Πολίτες:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.
  2. Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται στο άρ.5 της παρούσας)
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Φορολογική ενημερότητα
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι «έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ΄αριθ. 4769/2016 διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Καρύστου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017(ΦΕΚ1636/Β΄/12-5-2017) και    τους αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη».

Σε περίπτωση εταιρείας υποβάλλεται καταστατικό όπου θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

β) Αλλοδαποί:

  1. Άδεια διαμονής.
  2. Διαβατήριο.

3.Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5,6 της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου (στα Ελληνικά).

Οι χώροι αιγιαλού και παραλίας  που θα παραχωρηθούν προς τρίτους, το ύψος της τιμής εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο και οι θέσεις περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα με συνημμένες τις συντεταγμένες των θέσεων από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο ΑΕ.

 

 

α/α

 

Τοποθεσία

 

Άσκηση Δραστηριότητας

 

Εμβαδόν

χώρου

Ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ Υ
 

1

 

Κεφάλα Ν. Στύρα

Τροχήλατη καντίνα  

15τ.μ.

517172.80 4226316.57
 

2

 

Κεφάλα Ν. Στύρα

Ομπρέλες & ξαπλώστρες  

80τμ

517171.94 42226316.79
 

3

Γαλλίδα (θέση Μπαγιάτης) Ομπρέλες & ξαπλώστρες  

150τμ

535670,27 4206892,92
 

4

Γαλλίδα ΔΕ Καρύστου (πλησίον Μπαγιάτη)  

 

Θαλάσσια Μέσα

 

 

 

50τμ

535741,15 4206907,08
 

 

 

5

Γαλλίδα (θέση Στροφή)ΔΕ Καρύστου  

Τροχήλατη καντίνα

 

 

15τμ

535193,41 4206695,29
 

 

6

Γαλλίδα (θέση Στροφή)ΔΕ Καρύστου  

Ξαπλώστρες & ομπρέλες

 

 

200τμ

535232,84 4206702,17
 

 

7

Μπούρος (θέση Μάρμαρα) Ξαπλώστρες &ομπρέλες  

300τμ

538951.97 4206265.18
 

8

Κοκκίνη ΔΕ Μαρμαρίου (δυτικά)  

Ξαπλώστρες & ομπρέλες

 

 

50τμ

527140,49 4212686,00
 

9

Κοκκίνη ΔΕ Μαρμαρίου (ανατολικά)  

Ομπρέλες & ξαπλώστρες

 

 

150τμ

527312,64 4212239,42
 

10

Μεγάλη Άμμος ΔΕ Μαρμαρίου Ξαπλώστρες & ομπρέλες  

100τμ

526612,45 4209190,04

 

 

 

Ο  Δήμαρχος  Καρύστου

 

 

Ελευθέριος Ραβιόλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 283319/18154 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευβοίας, σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι βοσκοτόπων στο Δήμο Καρύστου, πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση για την συμμετοχή τους στο Διαχειριστικό Σχέδιο Βοσκοτόπων.

   Οι ανωτέρω αιτήσεις θα κατατεθούν στο Δήμο Καρύστου (αρμόδια υπάλληλος κ. Μήττα Σοφία), ώστε να αποσταλούν στην ΔΑΟΚ ΠΕ Εύβοιας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΜΗΤΤΑ ΣΟΦΙΑ

Τηλ. 2224350019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ: ΑΙΤΗΣΗ_Β

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2017

Η αδελφότητα Καρυστίων διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 9/12 και την Κυριακή 10/12 στο Νοσοκομείο Καρύστου

από τις 08:00 έως τις 13:30.

Οι εθελοντές αιμοδότες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΜΚΑ και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Η συμμετοχή όλων κρίνετε απαραίτητη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 2016 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                      Κάρυστος, 1-12-2017

Email: info@dimoskarystou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 2016 – 2017

 

Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει στους κτηνοτρόφους των οποίων οι επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων τους βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρύστου, ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μίσθωσης για τα έτη 2016-2017, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και στη θέση «Θέλω να μάθω το μίσθωμα μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις» ανοίγει ειδική εφαρμογή όπου οι κτηνοτρόφοι βάζοντας τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους μπορούν να πληροφορηθούν για τα μισθώματα που πρέπει να καταβάλουν για τα δύο έτη (2016-2017) καθώς και για το τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας όπου θα καταθέσουν τα μισθώματα για την ΠΕ Εύβοιας. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ/ΜΙΣΘΩΣΗΣ (δεκαψήφιος αριθμός) για κάθε βοσκήσιμη γαία και κάθε έτος.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο Καρύστου με την απόδειξη κατάθεσης του μισθώματος, προκειμένου να υπογράψουν το ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ όπου επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και να τους εκδοθεί η «Βεβαίωση Καταβολής Μισθώματος» από το Δήμο.

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν τα μισθώματα μέχρι της 31/12/2017.

 

Αρμόδιος υπάλληλος: Μήττα Σοφία (τηλέφωνο: 2224350014, φαξ: 2224023666)

Ταχυδρ. Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Εύβοια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Καρύστου , εκφράζει τη συμπαράσταση του στους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν από τις τελευταίες πλημμύρες, στη Δυτική Αττική.
Δια μέσου του κοινωνικού παντοπωλείου θα αποσταλούν στους πληγέντες είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής κλπ.).
Όποιος επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, με προσφορά ειδών, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τον Δήμο Καρύστου: 2224350001 με το γραφείο του κοινωνικού παντοπωλείου : 2224023932 και με την πρόεδρο: 6976-615488.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, δύναμη και κουράγιο στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά.

Ο Δήμαρχος Καρύστου

Ελευθέριος Ραβιόλος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ο  Δήμος Καρύστου ανακοινώνει:

    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΟΧ 1 2017 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου έργου: Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.