Ενημέρωση για Αποτελέσματα Διαβούλευσης

Ενημέρωση για τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης με Αντικείμενο την Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων του Δήμου Καρύστου.

 

Ακολουθούν links:

Ενημέρωση για Αποτελέσματα Διαβούλευσης

ΣΧΟΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΕΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)(1)

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΤΚ 34001-ΚΑΡΥΣΤΟΣ                                                        Ημερομηνία, 14-3-2019
ΤΗΛ. 2224350001                                                               Αριθμ.πρωτ.: 2792
Email:info@dimoskarystou.gr

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου, εμβαδού από 250τμ έως 400τμ. και καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή έως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 2791/14-3-2019 (ΑΔΑ:67ΑΟΩΕΦ-Δ0Φ) διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρύστου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου εμπρόθεσμη. Στη συνέχεια οι προσφορές παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα -10- ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:
α) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου ( Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Κάρυστος), στα τηλέφωνα 2224350302,2224350001.
β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr
γ) στο πρόγραμμα διαύγεια.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ακολουθεί Link με τη διακήρυξη.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_1

Διακήρυξη για το έργο «Τοιχία αντιστήριξης Δήμου Καρύστου»

Ο Δήμος Καρύστου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Τοιχία αντιστήριξης του Δήμου Καρύστου»

ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ANAKOINΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ:  ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  &                                     Κάρυστος, 29-6-2018

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                         Αρ. πρωτ.: 7195

Πληρ. Γουλέτα Ελένη

Ταχ. Διεύθυνση:. Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής

Τηλέφωνο:2224350018 ,  Fax:22240 23666

 

ANAKOINΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2018

 

Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 148/20-6-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΟ8ΡΩΕΦ-Υ0Μ) ο κανονισμός λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης που θα διεξαχθεί στην ΤΚ Μαρμαρίου από 7 Ιουλίου 2018 έως και 14 Ιουλίου 2018.

Όσοι πωλητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Καρύστου προκειμένου να λάβουν έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας της αγοράς και το άρθρο  38 του Ν.4497/2017.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση και δίδονται με κλήρωση ως εξής:

α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70%.

β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20%

γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος σε ποσοστό 10%.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α’.  Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας.

Στην παρούσα αγορά συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

Για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μικροπωλητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2018 στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρύστου προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή την βεβαίωση δραστηριοποίησης
  2. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

 

Οι παραγωγοί –μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής,  που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη, πρέπει να προσκομίσουν την άδεια υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγό που διαθέτουν για να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής.

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα.

Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των θέσεων-περιπτέρων είναι 100 εκ των οποίων 80 θα διατεθούν στα μέλη του Πανελλήνιου Επαγγελματικού Συνδέσμου Πλανόδιων Μικροεμπόρων (ΠΕΣΠΜΘ&ΕΠ) οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της διοργάνωσης.

 

 

 

 Για το Δήμο Καρύστου

Η Αντιδήμαρχος

 

Κανέλλου Μαρία