Συντήρηση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Ν.Στύρων-Αλμυροποτάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 7676
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                                 KΑΡΥΣΤΟΣ, 13/7/2017
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Τμήμα Μελετών Έργων & Προμηθειών

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ & ΑΠΕ K.A. 35.7332.04

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Καρύστου Διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29.000,00 € και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 17.232,00 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου: 3.101,76 €, Απρόβλεπτα 15%: 3.050,06 €, Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 3,28 € και ΦΠΑ:24%: 5.612,90 €. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27/07/2017, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Καρύστου, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ., εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένοι στην κατηγορία για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην Α1 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. (ή αντίστοιχους επίσημους καταλόγους των ανωτέρω (α) έως (δ) εδαφίων), υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς, συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας (παρ. 3β άρθρου 76 του ν.4412/2016) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 467,74 €, η οποία απευθύνεται στο δήμο Καρύστου, και έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις (ΑΠΕ & ΣΑΤΑ ). Όλα τα τεύχη της σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr. (Πληροφορίες στα τηλ.2224350012 Ξυνογαλάς Ι.) Ως προς τα έντυπα οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 24/07/2017. Η παραλαβή τεύχους οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο είτε από ιδιωτική εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας επίσης με εξουσιοδότηση.

 

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ραβιόλος Ελευθέριος

Ακολουθεί link με τα δικαιολογητικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Ακολουθεί link με την πρόσκληση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»
340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κυβέλης Γ. Μπουρνιά» που εδρεύει στην Κάρυστο,
αφού έλαβε υπόψη του:
1) Τις διατάξεις του από 3 Ιουλίου 1982 διατάγματος περί συστάσεως Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κυβέλης Γ. Μπουρνιά».
2) Με αριθμό 4/11 Ιουνίου 2017 πρακτικό Δ.Σ. με θέμα τη χορήγηση
υποτροφιών σε αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την παροχή οικονομικής βοήθειας (υποτροφίας) σε αποφοίτους της Ιατρικής σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγομένους από την περιοχή του τέως Δήμου Καρύστου (περιλαμβάνοντος το Δήμο Καρύστου, τις Κοινότητες Καλυβίων, Γραμπιάς, Μύλων, Αετού και όλες τις Κοινότητες περιοχής Κάβο Ντόρο), των οποίων οι γονείς είναι εγκατεστημένοι εντός της περιοχής αυτής με την απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο στις δύο πρώτες τάξεις του, της περιοχής Καρύστου όπως περιγράφεται παραπάνω.
Η οικονομική βοήθεια (υποτροφία) θα παρέχεται κατά την ακόλουθη σειρά:
Α) Στους αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που επιθυμούν να ειδικευτούν παράλληλα και στην αιματολογία και στην έρευνα για την αντιμετώπιση των ασθενειών του αίματος.
Β) Ομοίως ως άνω ανεξαρτήτως ειδικότητας για την απόκτηση ανώτερης επιστημονικής και πρακτικής μορφώσεως.
Γ) Εφ όσον επί διετία από της δημοσιεύσεως του παρόντος οργανισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν χορηγηθεί υποτροφία με τις παραπάνω α) και β) περιπτώσεις, μπορεί με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου να χορηγηθεί υποτροφία σπουδών στον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων, στις γενικές εξετάσεις λυκείων για την εισαγωγή στα τμήματα Ιατρικής των Σχολών Υγείας των Πανεπιστημίων της χώρας, πάντοτε κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της παράλληλα και την οικονομική θέση των υποψηφίων.
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1) Βεβαίωση Πανεπιστημίου περί αποφοίτησης, ειδίκευσης ή εγγραφής στην Ιατρική Σχολή.
2) Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου.
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε ζητηθεί από την Διοικούσα Επιτροπή.

Κάρυστος 15 Ιουνίου 2017
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΚΟΙΝ.: 1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ.

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΚΡΙΕΖΗ 16 – ΧΑΛΚΙΔΑ

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορα καταστήματα – επιχειρήσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Κάρυστος, 18-5-2017
ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 5210
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τ.Κ : 34001 Κάρυστος
Τηλ. : 2224 350 018
Fax: 2224023666
Πληρ.: Γουλέτα Ε., Τσενέκος Μ.
Email: eleni.guleta@gmail.com ΠΡΟΣ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΟΜΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, (ΦΕΚ Β΄/1636/12-5-2017) σύμφωνα με την οποία έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για τις ανάγκες των καταστημάτων σας (τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες και ομπρέλες ) με τους κάτωθι όρους:
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ : είναι δυνατή για ένα ή περισσότερα έτη , με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31-12-2017 ή 31-12-2018 ή 31-12-2019 (άρθρο 6 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017).
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: 5€ το τετραγωνικό , εφάπαξ ή σε δόσεις σύμφωνα με το αρ. 7 της ΚΥΑ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ:
1) Αίτηση όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντα, η θέση και η έκταση του χώρου αιγιαλού που αιτείται, το είδος της επιχείρησης, η άδεια λειτουργίας, το χρονικό διάστημα που ζητά την παραχώρηση ( πχ έως 31-12-2017 (ένα έτος) έως 31-12-2018 (δύο έτη) , έως 31-12-2019 (τρία έτη).
2) Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ όπου με επιμέλεια του αιτούντα θα αποτυπώνεται ο χώρος και οι συντεταγμένες του.
3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
Η αίτηση με τα λοιπά δικαιολογητικά αποστέλλεται από το Δήμο στο Αυτοτελές Γραφείο Δημ. Περιουσίας (πρώην Κτηματική Υπηρεσία) για έγκριση και έκδοση του οίκοθεν σημειώματος σχετικά με το ύψος του προς καταβολή ποσού υπέρ του Δημοσίου (30% του ύψους του ανταλλάγματος) και του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας είναι η σύναψη σύμβασης παραχώρησης οπότε τότε και μόνο ο αιτών έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : Η αίτηση με τα συν/να δικαιολογητικά υποβάλλεται στα γραφεία του Δήμου έως την 6η Ιουνίου 2017.
Για διευκόλυνση σας, σας παραθέτουμε υπόδειγμα αίτησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Υπόδειγμα Αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ