«Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου (Φιλόδημος ΙΙ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου (Φιλόδημος ΙΙ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Εκτιμώμενη αξία τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
ευρώ (484.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ακολουθεί link:

DIAKHRYXH signed

«Προμήθεια καυσίμων έτους 2021 Δήμου Καρύστου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Προϋπολογισμός 184.593,17 € πλέον ΦΠΑ

Ακολουθούν σχετικά links:

διακήρυξη 2021 τελική signed

PROC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Παρ.2γ του άρθρου 32

του Ν. 4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το έργο με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Παρ.2γ του άρθρου 32

του Ν. 4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το έργο με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ PROC