Διακήρυξη Φορτωτή Εκσκαφέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-4-2017
ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ αριθμ. πρωτ.: 4193

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την «προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα», συνολικού προϋπολογισμού 104.990,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 26/05/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί, την 01/06/2017 και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στην σχετική 4192/26-4-2017 διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% επί της προϋπολογισθείσης, χωρίς ΦΠΑ, δαπάνης και ανέρχεται στο ποσό των 1.693,39 €.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη σύμβαση είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου : http://www.dimoskarystou.gr/city/notice-category/διαγωνισμοί – προκηρύξεις. Λοιπά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής : Δήμος Καρύστου, Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής, ΤΚ 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), τηλ. : 2224350012, fax : 2224023666, ηλ. ταχυδρομείο : info@dimoskarystou.gr

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ραβιόλος Ελευθέριος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κυβέλης Γ.Μπουρνιά» που εδρεύει στην Κάρυστο,

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του από 3 Ιουλιου 1982 διατάγματος περί συστάσεως Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κυβέλης Γ.Μπουρνιά»

2. Με αριθμό 3/28 Αυγούστου 2016 πρακτικό Δ.Σ. με θέμα την εφάπαξ χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών σχολών.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη χορήγηση εφάπαξ υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Καρύστου με απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό σχολείο , Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής Καρύστου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εώς τις 15 Φεβρουαρίου 2017, αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση Πανεπιστημίου περί εγγραφής στην Ιατρική σχολή.

2. Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Κάρυστος 20-12-2016

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «ταχυδρομικής αποστολής δημοτικής αλληλογραφίας»

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «ταχυδρομικής αποστολής δημοτικής αλληλογραφίας» του δήμου Καρύστου για το έτος 2016.