ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Παρ.2γ του άρθρου 32

του Ν. 4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το έργο με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Παρ.2γ του άρθρου 32

του Ν. 4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το έργο με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ PROC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 2γ του Αρ. 32 του Ν.4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το εργο με τιτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AETOY RPOC

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΕΤΟΥ_signed

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΦΗΡΕΑ

Διακήρυξη

Συνοπτικού Διαγωνισμού , με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΦΗΡΕΑ»Προϋπολογισμού: 60.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ακολουθούν Links:

63 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΜΕΛΕΤΗ

OIKONOMIKH PROSFORA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣ Ι – ΤΕΥΔ

proc