ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ME ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ME ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ LINKS:

ΕΣΥ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων του Δήμου Καρύστου.

 

Ο Δήμος Καρύστου διεξάγει προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, καλώντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμού συστήματος χωριστής συλλογής βιοποβλήτων, το οποίο προτίθεται να αναπτύξει ο Δήμος.

 

Η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».

Η παρούσα θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου http://dimoskarystou.gr/city/notice-category/διαγωνισμοί-προκηρύξεις

 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου».

 

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

 

 

Ο Προϊστάμενος τμήματος μελετών, έργων & προμηθειών

Ξυνογαλάς Ιωάννης

 

Ακολουθεί Τεχνική έκθεση:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Ακολουθούν links:

11455 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

11456 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

TΕΥΔ

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΤΚ 34001-ΚΑΡΥΣΤΟΣ                                                        Ημερομηνία, 14-3-2019
ΤΗΛ. 2224350001                                                               Αριθμ.πρωτ.: 2792
Email:info@dimoskarystou.gr

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου, εμβαδού από 250τμ έως 400τμ. και καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή έως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 2791/14-3-2019 (ΑΔΑ:67ΑΟΩΕΦ-Δ0Φ) διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρύστου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου εμπρόθεσμη. Στη συνέχεια οι προσφορές παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα -10- ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:
α) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου ( Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Κάρυστος), στα τηλέφωνα 2224350302,2224350001.
β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr
γ) στο πρόγραμμα διαύγεια.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ακολουθεί Link με τη διακήρυξη.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_1