Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

 

59 2021

νέα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed (1)

PROC DIAKHRYXHS

PROC

«Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου (Φιλόδημος ΙΙ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου (Φιλόδημος ΙΙ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Εκτιμώμενη αξία τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
ευρώ (484.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ακολουθεί link:

DIAKHRYXH signed

«Προμήθεια καυσίμων έτους 2021 Δήμου Καρύστου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Προϋπολογισμός 184.593,17 € πλέον ΦΠΑ

Ακολουθούν σχετικά links:

διακήρυξη 2021 τελική signed

PROC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Παρ.2γ του άρθρου 32

του Ν. 4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το έργο με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_signed