Συντήρηση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Ν.Στύρων-Αλμυροποτάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 7676
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                                 KΑΡΥΣΤΟΣ, 13/7/2017
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Τμήμα Μελετών Έργων & Προμηθειών

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ & ΑΠΕ K.A. 35.7332.04

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Καρύστου Διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29.000,00 € και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 17.232,00 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου: 3.101,76 €, Απρόβλεπτα 15%: 3.050,06 €, Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 3,28 € και ΦΠΑ:24%: 5.612,90 €. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27/07/2017, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Καρύστου, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ., εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένοι στην κατηγορία για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην Α1 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. (ή αντίστοιχους επίσημους καταλόγους των ανωτέρω (α) έως (δ) εδαφίων), υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς, συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας (παρ. 3β άρθρου 76 του ν.4412/2016) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 467,74 €, η οποία απευθύνεται στο δήμο Καρύστου, και έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις (ΑΠΕ & ΣΑΤΑ ). Όλα τα τεύχη της σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr. (Πληροφορίες στα τηλ.2224350012 Ξυνογαλάς Ι.) Ως προς τα έντυπα οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 24/07/2017. Η παραλαβή τεύχους οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο είτε από ιδιωτική εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας επίσης με εξουσιοδότηση.

 

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ραβιόλος Ελευθέριος

Ακολουθεί link με τα δικαιολογητικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Ακολουθεί link με την πρόσκληση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»
340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κυβέλης Γ. Μπουρνιά» που εδρεύει στην Κάρυστο,
αφού έλαβε υπόψη του:
1) Τις διατάξεις του από 3 Ιουλίου 1982 διατάγματος περί συστάσεως Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κυβέλης Γ. Μπουρνιά».
2) Με αριθμό 4/11 Ιουνίου 2017 πρακτικό Δ.Σ. με θέμα τη χορήγηση
υποτροφιών σε αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την παροχή οικονομικής βοήθειας (υποτροφίας) σε αποφοίτους της Ιατρικής σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγομένους από την περιοχή του τέως Δήμου Καρύστου (περιλαμβάνοντος το Δήμο Καρύστου, τις Κοινότητες Καλυβίων, Γραμπιάς, Μύλων, Αετού και όλες τις Κοινότητες περιοχής Κάβο Ντόρο), των οποίων οι γονείς είναι εγκατεστημένοι εντός της περιοχής αυτής με την απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο στις δύο πρώτες τάξεις του, της περιοχής Καρύστου όπως περιγράφεται παραπάνω.
Η οικονομική βοήθεια (υποτροφία) θα παρέχεται κατά την ακόλουθη σειρά:
Α) Στους αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που επιθυμούν να ειδικευτούν παράλληλα και στην αιματολογία και στην έρευνα για την αντιμετώπιση των ασθενειών του αίματος.
Β) Ομοίως ως άνω ανεξαρτήτως ειδικότητας για την απόκτηση ανώτερης επιστημονικής και πρακτικής μορφώσεως.
Γ) Εφ όσον επί διετία από της δημοσιεύσεως του παρόντος οργανισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν χορηγηθεί υποτροφία με τις παραπάνω α) και β) περιπτώσεις, μπορεί με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου να χορηγηθεί υποτροφία σπουδών στον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων, στις γενικές εξετάσεις λυκείων για την εισαγωγή στα τμήματα Ιατρικής των Σχολών Υγείας των Πανεπιστημίων της χώρας, πάντοτε κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της παράλληλα και την οικονομική θέση των υποψηφίων.
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1) Βεβαίωση Πανεπιστημίου περί αποφοίτησης, ειδίκευσης ή εγγραφής στην Ιατρική Σχολή.
2) Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου.
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε ζητηθεί από την Διοικούσα Επιτροπή.

Κάρυστος 15 Ιουνίου 2017
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΚΟΙΝ.: 1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ.

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΚΡΙΕΖΗ 16 – ΧΑΛΚΙΔΑ

Διακήρυξη Φορτωτή Εκσκαφέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-4-2017
ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ αριθμ. πρωτ.: 4193

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την «προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα», συνολικού προϋπολογισμού 104.990,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 26/05/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί, την 01/06/2017 και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στην σχετική 4192/26-4-2017 διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% επί της προϋπολογισθείσης, χωρίς ΦΠΑ, δαπάνης και ανέρχεται στο ποσό των 1.693,39 €.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη σύμβαση είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου : http://www.dimoskarystou.gr/city/notice-category/διαγωνισμοί – προκηρύξεις. Λοιπά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής : Δήμος Καρύστου, Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής, ΤΚ 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), τηλ. : 2224350012, fax : 2224023666, ηλ. ταχυδρομείο : info@dimoskarystou.gr

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ραβιόλος Ελευθέριος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ