ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ME ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ME ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ LINKS:

ΕΣΥ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

Ενημέρωση για Αποτελέσματα Διαβούλευσης

Ενημέρωση για τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης με Αντικείμενο την Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων του Δήμου Καρύστου.

 

Ακολουθούν links:

Ενημέρωση για Αποτελέσματα Διαβούλευσης

ΣΧΟΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΕΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)(1)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων του Δήμου Καρύστου.

 

Ο Δήμος Καρύστου διεξάγει προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, καλώντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμού συστήματος χωριστής συλλογής βιοποβλήτων, το οποίο προτίθεται να αναπτύξει ο Δήμος.

 

Η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».

Η παρούσα θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου http://dimoskarystou.gr/city/notice-category/διαγωνισμοί-προκηρύξεις

 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου».

 

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

 

 

Ο Προϊστάμενος τμήματος μελετών, έργων & προμηθειών

Ξυνογαλάς Ιωάννης

 

Ακολουθεί Τεχνική έκθεση:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ