Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρύστου λαμβάνοντας υπόψη την Κ.Υ.Α.Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) , την Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 111526/Δ4/2010, την εγκ. του ΥΠΕΠΘ με αριθ. πρωτ. 70170/28-5-2008 ,την με αριθ. 17/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου και τις λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Σχολ. Επιτροπών.

Προκηρύσσει

  • Α. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Καρύστου για εννέα (9) χρόνια.
  • Β. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καρύστου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού την Δευτέρα , 17–10–2016. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ. και ώρα λήξης η 13:00 μ.μ.
  • Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας αυτή θα επαναληφθεί κατά την κείμενη νομοθεσία με τους ίδιους όρους.
  • Γ. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα δύο (2) Ευρώ (η σχολική μονάδα έχει κάτω από 250 μαθητές) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
  • Δ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα. β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
  • Ε. Πληροφορίες στα τηλ.: 2224023281, 222425142 ,2224350011και fax.: 2224023281

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ