ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο δήμαρχος Καρύστου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών «ταχυδρομικής αποστολής δημοτικής αλληλογραφίας» του δήμου Καρύστου για το έτος 2016.

Ο διαγωνισμός, θα λάβει χώρα στο δημαρχείο Καρύστου (Ι. Κότσικα & Ελλ.Αμερικής στην Κάρυστο), την Πέμπτη, 27–10–2016.  Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί, στο ποσό των 14.999,99 € (ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία διακήρυξη

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται στο δήμο Καρύστου,  με Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), στο τηλέφωνο : 2224350012 (fax: 2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ραβιόλος Ελευθέριος