Διακήρυξη

για την Σύμβαση Προμήθειας
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

«Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Καρύστου »

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας

Επισυνάπτεται σχετικά το παρακάτω αρχείο:

DIAKHRYXH (1)_signed