ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-4-2017
ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ αριθμ. πρωτ.: 4193

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την «προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα», συνολικού προϋπολογισμού 104.990,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 26/05/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί, την 01/06/2017 και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στην σχετική 4192/26-4-2017 διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% επί της προϋπολογισθείσης, χωρίς ΦΠΑ, δαπάνης και ανέρχεται στο ποσό των 1.693,39 €.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη σύμβαση είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου : http://www.dimoskarystou.gr/city/notice-category/διαγωνισμοί – προκηρύξεις. Λοιπά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής : Δήμος Καρύστου, Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής, ΤΚ 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), τηλ. : 2224350012, fax : 2224023666, ηλ. ταχυδρομείο : info@dimoskarystou.gr

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ραβιόλος Ελευθέριος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ