Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο:

PROC_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ