ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ  Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Δ.Ε. ΣΤΥΡΕΩΝ»

 

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο:

1. PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ