ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ΄΄ .

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία:

PROC       PERILHPSH

12_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ_signed

7_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed3_                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

8_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_signed

13_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

4_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed