ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

΄΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ΄΄ .

 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία:

PROC       1544 08 02 2024 DIAKHRYXH_signed

9ΨΦ1ΩΕΦ-ΧΤΙ      9_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΥΔΡΕΥΣΗ_signed

6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

5_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_signed

4_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed