ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΥΡΩΝ»

Επισυνάπτονται τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

PROC_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. (9Γ4ΞΩΕΦ-Π4Ε)

Ψ.Υ._01-ΔΚΡΣΤ-125_Τεχνική περιγραφή

Ψ.Υ._02-ΔΚΡΣΤ-125

_Προϋπολογισμός Ψ.Υ._03-ΔΚΡΣΤ-125_Τιμολόγιο Ψ.Υ._espd-request-v2

Ψ.Υ._Οικονομική_προσφορά_Έργου