ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ME ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ LINKS:

ΕΣΥ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed