Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΑ»

Ακολουθούν link :

4 – ΔΚΡΣΤ102-ΓΣΥ signed

5 – ΔΚΡΣΤ102- ΣΑΥ signed

6 – ΔΚΡΣΤ102-ΦΑΥ signed

8 – ΔΚΡΣΤ102-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed

20PROC007200472

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ signed

ΤΕΥΔ signed

1 – ΔΚΡΣΤ102-διακήρυξη signed

2 – ΔΚΡΣΤ102-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ signed

3 – ΔΚΡΣΤ102-EΣΥ signed