ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΤΚ 34001-ΚΑΡΥΣΤΟΣ                                                        Ημερομηνία, 14-3-2019
ΤΗΛ. 2224350001                                                               Αριθμ.πρωτ.: 2792
Email:info@dimoskarystou.gr

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου, εμβαδού από 250τμ έως 400τμ. και καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή έως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 2791/14-3-2019 (ΑΔΑ:67ΑΟΩΕΦ-Δ0Φ) διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρύστου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου εμπρόθεσμη. Στη συνέχεια οι προσφορές παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα -10- ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:
α) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου ( Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Κάρυστος), στα τηλέφωνα 2224350302,2224350001.
β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr
γ) στο πρόγραμμα διαύγεια.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ακολουθεί Link με τη διακήρυξη.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_1