Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κυβέλης Γ.Μπουρνιά» που εδρεύει στην Κάρυστο,

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του από 3 Ιουλιου 1982 διατάγματος περί συστάσεως Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κυβέλης Γ.Μπουρνιά»

2. Με αριθμό 3/28 Αυγούστου 2016 πρακτικό Δ.Σ. με θέμα την εφάπαξ χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών σχολών.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη χορήγηση εφάπαξ υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Καρύστου με απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό σχολείο , Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής Καρύστου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εώς τις 15 Φεβρουαρίου 2017, αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση Πανεπιστημίου περί εγγραφής στην Ιατρική σχολή.

2. Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Κάρυστος 20-12-2016

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ