ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου (Φιλόδημος ΙΙ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Εκτιμώμενη αξία τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
ευρώ (484.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ακολουθεί link:

DIAKHRYXH signed