Διακήρυξη

Συνοπτικού Διαγωνισμού , με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΦΗΡΕΑ»Προϋπολογισμού: 60.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ακολουθούν Links:

63 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΜΕΛΕΤΗ

OIKONOMIKH PROSFORA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣ Ι – ΤΕΥΔ

proc