ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Παρ.2γ του άρθρου 32

του Ν. 4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το έργο με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ PROC