ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 2γ του Αρ. 32 του Ν.4412/2016 (Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

Για το εργο με τιτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AETOY RPOC

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΕΤΟΥ_signed