Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ
του ν. 4412/2016 και του ν. 4605/2019) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου με τίτλο:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Ακολουθούν αναλυτικά Link:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.1.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed

7.Φ.Α.Υ._signed

1.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed

3.1.Προϋπολογισμός_signed

4.1.Τιμολόγιο Μελέτης_signed

Τεχνική Περιγραφή_signed

6.Σ.Α.Υ._signed

T2_signed

T3_signed

T4_signed

T5_signed

T1_signed

ΟΡ1.4_signed

ΟΡ2.4_signed

ΟΡ3.4_signed

ΟΡ4.4_signed

M2_5 signed

M3_5 signed

M4_5 signed

M5_5 signed

M1_5 signed