Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του
άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Επισυνάπτονται τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

6ΛΧΜΩΕΦ-ΔΔ2

ΤΕΥΧΟΣ 5_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΔΡ.ΥΠΟΛ_signed