ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 7676
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                                 KΑΡΥΣΤΟΣ, 13/7/2017
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Τμήμα Μελετών Έργων & Προμηθειών

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ & ΑΠΕ K.A. 35.7332.04

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Καρύστου Διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29.000,00 € και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 17.232,00 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου: 3.101,76 €, Απρόβλεπτα 15%: 3.050,06 €, Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 3,28 € και ΦΠΑ:24%: 5.612,90 €. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27/07/2017, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Καρύστου, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ., εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένοι στην κατηγορία για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην Α1 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. (ή αντίστοιχους επίσημους καταλόγους των ανωτέρω (α) έως (δ) εδαφίων), υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς, συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας (παρ. 3β άρθρου 76 του ν.4412/2016) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 467,74 €, η οποία απευθύνεται στο δήμο Καρύστου, και έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις (ΑΠΕ & ΣΑΤΑ ). Όλα τα τεύχη της σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr. (Πληροφορίες στα τηλ.2224350012 Ξυνογαλάς Ι.) Ως προς τα έντυπα οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 24/07/2017. Η παραλαβή τεύχους οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο είτε από ιδιωτική εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας επίσης με εξουσιοδότηση.

 

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ραβιόλος Ελευθέριος

Ακολουθεί link με τα δικαιολογητικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑBΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»