∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Προμήθειες & Υπηρεσίες  με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  196486, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυνάπτονται παρακάτω σχετικά αρχεία:

1. PROC EEEE

2. PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3. ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (ΡΗ60ΩΕΦ-3Υ5)

Ψ.Υ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 196486