ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 2016 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                      Κάρυστος, 1-12-2017

Email: info@dimoskarystou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 2016 – 2017

 

Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει στους κτηνοτρόφους των οποίων οι επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων τους βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρύστου, ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μίσθωσης για τα έτη 2016-2017, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και στη θέση «Θέλω να μάθω το μίσθωμα μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις» ανοίγει ειδική εφαρμογή όπου οι κτηνοτρόφοι βάζοντας τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους μπορούν να πληροφορηθούν για τα μισθώματα που πρέπει να καταβάλουν για τα δύο έτη (2016-2017) καθώς και για το τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας όπου θα καταθέσουν τα μισθώματα για την ΠΕ Εύβοιας. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ/ΜΙΣΘΩΣΗΣ (δεκαψήφιος αριθμός) για κάθε βοσκήσιμη γαία και κάθε έτος.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο Καρύστου με την απόδειξη κατάθεσης του μισθώματος, προκειμένου να υπογράψουν το ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ όπου επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και να τους εκδοθεί η «Βεβαίωση Καταβολής Μισθώματος» από το Δήμο.

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν τα μισθώματα μέχρι της 31/12/2017.

 

Αρμόδιος υπάλληλος: Μήττα Σοφία (τηλέφωνο: 2224350014, φαξ: 2224023666)

Ταχυδρ. Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Εύβοια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Καρύστου , εκφράζει τη συμπαράσταση του στους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν από τις τελευταίες πλημμύρες, στη Δυτική Αττική.
Δια μέσου του κοινωνικού παντοπωλείου θα αποσταλούν στους πληγέντες είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής κλπ.).
Όποιος επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, με προσφορά ειδών, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τον Δήμο Καρύστου: 2224350001 με το γραφείο του κοινωνικού παντοπωλείου : 2224023932 και με την πρόεδρο: 6976-615488.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, δύναμη και κουράγιο στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά.

Ο Δήμαρχος Καρύστου

Ελευθέριος Ραβιόλος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ο  Δήμος Καρύστου ανακοινώνει:

    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΟΧ 1 2017 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου έργου: Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ανακοίνωση Ρύθμισης Οφειλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Γραφείο δημάρχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Kαρύστου στα πλαίσια του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις για τον Εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/17, δηλαδή έως και 30.09.2017.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17, δηλ. έως 30.11.2017. (άρθρο 52 παρ.3 Ν. 4483/2017).

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, δηλαδή έως και 30.09.2017.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Καρύστου
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2224350037, 038, 008

Εαρινή Αιμοδοσία

Η αδελφότητα Καρυστίων διοργανώνει αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Καρύστου, το Σάββατο 12/8 και την Κυριακή 13/8

από τις 08:30 εως τις 13:30

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν μαζί τους Ταυτότητα και ΑΜΚΑ.