Γεώργιος Οικονόμου

Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρίου

Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων και κατά τόπον αρμόδιο για την Δ.Ε. Μαρμαρίου το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Οικονόμου Γεώργιο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
β. Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
γ. Την εποπτεία των νομικών θεμάτων.
δ. Τον συντονισμό των δράσεων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.
ε. Υπεύθυνο για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου καθώς και για τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.
στ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου.
ζ. Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας.
η. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου.
θ. Εξουσιοδότηση για τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων.


Πολυχρόνης Πολυχρονίου

Δημοτικός Σύμβουλος Καφηρέα

Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων και κατά τόπον αρμόδιο για τη Δ.Ε. Καφηρέα τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Πολυχρονίου Πολυχρόνη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α. Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
β. Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου.
γ. Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού.
δ. Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών.
ε. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).
στ. Υπεύθυνος για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων.
ζ. Αναπληρωτής Δημάρχου στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
η. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δ.Ε Καρύστου και στη Δ.Ε Καφηρέα.
θ. Υπεύθυνος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.
ι. Υπεύθυνος για το συντονισμό ενεργειών για την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος.


Μαρία Κανέλλου Χουντάση

Δημοτική Σύμβουλος Καρύστου

Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο εξυπηρέτησης Πολιτών, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Παιδείας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Χουντάση – Κανέλλου Μαρία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες με εξουσιοδότηση υπογραφής:
α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
γ. Τη λειτουργία των ΚΕΠ και των διοικητικών υπηρεσιών.
δ. Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
ε. Υπεύθυνη για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
στ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών, διαδικασιών και ενεργειών του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ζ. Υπεύθυνη για τα θέματα που αφορούν όλες τις Κοινότητες του Δήμου Καρύστου σε συνεργασία με τους κατά τόπο αρμόδιους αιρετούς.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Χουντάση – Κανέλλου Μαρία, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.


Ιωάννης Γκεμίσης

Δημοτικός Σύμβουλος Στυρέων

Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γκεμίση Ιωάννη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων.
β. Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
γ. Να παρακολουθεί την καθημερινότητα (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).
δ. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων.
ε. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
στ. Να παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
ζ. Εξουσιοδότηση για την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων στη Δ.Ε Στυρέων.