Αθανάσιος Ζαφείρης

Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρίου

Καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων

Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:

 1. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 3. Την εποπτεία των Νομικών Θεμάτων

Διγαλέτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Καρύστου

Καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:

 1.  Την αρμοδιότητα του Προέδρου της επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 2.  Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου
 3.  Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου
 4. Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού
 5.  Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών
 6. Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ)

Πολυχρόνη Πολυχρονίου

Δημοτικός Σύμβουλος Κοινότητας Καφηρέα

Καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:

 1. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 2. Τη λειτουργία του ΚΕΠ
 3. Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 4. Υπεύθυνο για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
 5. Υπεύθυνο για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
 6. Την ευθύνη του τομέα ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
 7. Υπεύθυνο ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου επικοινωνίας με τον δημότη.
 8. Υπεύθυνο να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Καφηρέα και να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 9. Υπογράφει βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Καφηρέα.
 10. Υπεύθυνο να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.
 11. Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.
 12. Την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα

Ιωάννης Γκεμίσης

Δημοτικός Σύμβουλος Στυρέων

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων

Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:

 1. Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων.
 2. Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 3. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα  που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων.
 4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
 5. Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων. στ)Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).