Γνωστοποίηση τροποποίησης διαγωνισμού για την : «Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου»

Γνωστοποίηση τροποποίησης διαγωνισμού για την : «Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου».
Υπάρχει ήδη αναρτημένος ο διαγωνισμός στο site από 18/8/2022.
Πατήστε παρακάτω:

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Καρύστου »

Διακήρυξη

για την Σύμβαση Προμήθειας
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

«Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Καρύστου »

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας

Επισυνάπτεται σχετικά το παρακάτω αρχείο:

DIAKHRYXH (1)_signed

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του
άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Επισυνάπτονται τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

6ΛΧΜΩΕΦ-ΔΔ2

ΤΕΥΧΟΣ 5_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΔΡ.ΥΠΟΛ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

ΕΡΓΟ: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καρύστου, ΔΕ Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου (Α’ ΦΑΣΗ)

 

Επισυνάπτεται αρχείο:

PROC (1)