Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού, αποκομιδής φερτών υλικών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Μεσοχωρίων

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο :

«Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού, αποκομιδής φερτών υλικών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Μεσοχωρίων»
Εκτιμώμενης αξίας 80.633,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ακολουθεί link:

 

Πρόσκληση_ΨΛΛΚΩΕΦ-Κ94

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Διακηρύσσει
 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»
 
Εκτιμώμενης αξίας 407.529,89 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΡΧΕΙΑ .pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ
του ν. 4412/2016 και του ν. 4605/2019) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου με τίτλο:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Ακολουθούν αναλυτικά Link:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.1.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed

7.Φ.Α.Υ._signed

1.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed

3.1.Προϋπολογισμός_signed

4.1.Τιμολόγιο Μελέτης_signed

Τεχνική Περιγραφή_signed

6.Σ.Α.Υ._signed

T2_signed

T3_signed

T4_signed

T5_signed

T1_signed

ΟΡ1.4_signed

ΟΡ2.4_signed

ΟΡ3.4_signed

ΟΡ4.4_signed

M2_5 signed

M3_5 signed

M4_5 signed

M5_5 signed

M1_5 signed

 

 

 

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

 

59 2021

νέα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed (1)

PROC DIAKHRYXHS

PROC

«Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου (Φιλόδημος ΙΙ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων δήμου Καρύστου (Φιλόδημος ΙΙ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Εκτιμώμενη αξία τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
ευρώ (484.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ακολουθεί link:

DIAKHRYXH signed