ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΕΡΓΟΥ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Δ.Ε. ΣΤΥΡΕΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ  Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Δ.Ε. ΣΤΥΡΕΩΝ»

 

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο:

1. PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο:

PROC_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ – ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016,

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ – ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Επισυνάπτεται αρχείο:

PROC_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

 

Προκήρυξη πρόσληψης ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καρύστου

Προκήρυξη πρόσληψης ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και
Εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο
πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων Καρύστου», με MIS 5010174.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ