Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορα καταστήματα – επιχειρήσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Κάρυστος, 18-5-2017
ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 5210
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τ.Κ : 34001 Κάρυστος
Τηλ. : 2224 350 018
Fax: 2224023666
Πληρ.: Γουλέτα Ε., Τσενέκος Μ.
Email: eleni.guleta@gmail.com ΠΡΟΣ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΟΜΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, (ΦΕΚ Β΄/1636/12-5-2017) σύμφωνα με την οποία έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για τις ανάγκες των καταστημάτων σας (τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες και ομπρέλες ) με τους κάτωθι όρους:
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ : είναι δυνατή για ένα ή περισσότερα έτη , με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31-12-2017 ή 31-12-2018 ή 31-12-2019 (άρθρο 6 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017).
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: 5€ το τετραγωνικό , εφάπαξ ή σε δόσεις σύμφωνα με το αρ. 7 της ΚΥΑ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ:
1) Αίτηση όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντα, η θέση και η έκταση του χώρου αιγιαλού που αιτείται, το είδος της επιχείρησης, η άδεια λειτουργίας, το χρονικό διάστημα που ζητά την παραχώρηση ( πχ έως 31-12-2017 (ένα έτος) έως 31-12-2018 (δύο έτη) , έως 31-12-2019 (τρία έτη).
2) Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ όπου με επιμέλεια του αιτούντα θα αποτυπώνεται ο χώρος και οι συντεταγμένες του.
3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
Η αίτηση με τα λοιπά δικαιολογητικά αποστέλλεται από το Δήμο στο Αυτοτελές Γραφείο Δημ. Περιουσίας (πρώην Κτηματική Υπηρεσία) για έγκριση και έκδοση του οίκοθεν σημειώματος σχετικά με το ύψος του προς καταβολή ποσού υπέρ του Δημοσίου (30% του ύψους του ανταλλάγματος) και του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας είναι η σύναψη σύμβασης παραχώρησης οπότε τότε και μόνο ο αιτών έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : Η αίτηση με τα συν/να δικαιολογητικά υποβάλλεται στα γραφεία του Δήμου έως την 6η Ιουνίου 2017.
Για διευκόλυνση σας, σας παραθέτουμε υπόδειγμα αίτησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Υπόδειγμα Αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ